TOPlist

Policisté se v létě činili v centru metropole

Každoročně provádí pražští policisté v období turistické sezony, potažmo letních prázdnin bezpečnostní akce zaměřené na pouliční kriminalitu v centru hlavního města. A ani letos tomu nabylo jinak.

Na začátek nutno zmínit, že i přes nemalé množství níže popsaných přestupkových a trestních deliktů patří lokalita Václavského náměstí a celkově úzkého centra Prahy mezi jednu z nejbezpečnějších v metropoli. Především s ohledem na skutečnost, že se hlavní město na celorepublikové kriminalitě podílí jednou čtvrtinou, je prezentovaný počet zjištěných deliktů skutečně minimální. Toto dokládá fakt, že například v oblasti kapesních krádeží a krádeží na osobách jsme oproti loňskému roku zaznamenali jen v červenci pokles o 139 oznámených trestných činů. Stejný trend je příkladně i v oblasti krádeží věcí z motorových vozidel, kdy jsme oproti loňským 108 případům řešili v průběhu letošního července o pětatřicet těchto deliktů méně, tedy 73. Ještě zřetelněji je tato skutečnost vystižena ve víc jak půlročním porovnání. V roce 2013 jsme od ledna do srpna v prvním policejním obvodu zjistili 13.571 trestných činů, v roce letošním už pouze 11.396. Při tom se nám letos podařilo, oproti roku 2013, objasnit o 51 trestných činů více.

Jednou z příčin této klesající tendence je, že se po celé dva prázdninové měsíce na lokalitu Václavského náměstí a přilehlého okolí, ale nejen na tu zaměřili jednotlivé složky pražských policistů. Samozřejmě byla hlavním meritem této zvýšené aktivity snaha o minimalizaci pouliční trestné činnosti, tedy kapesních krádeží, krádeží odložených věcí, distribuce drog a dalších možných protiprávních deliktů. Z toho důvodu se na celé řadě bezpečnostních opatření podíleli jak kriminalisté, tak uniformovaní policisté z řad místních oddělení, ale i cizinecké policie. Neodmyslitelnou součástí všech těchto bezpečnostních opatření jsou vždy samozřejmě i policisté speciální pořádkové jednotky.

Policisté místních oddělení Krakovská, Bartolomějská, Benediktská, Holešovice a Malá strana prováděli celé léto každodenní lokální bezpečnostní opatření zaměřená na vytipovanou problematiku. Někdy měli v hledáčku přestupky v podobě podávání alkoholu mladistvým, jindy se zase zaměřili na pouliční nešvary v podobě prodeje a držení drog, nebo žebrání. Stejnou měrou se samozřejmě policisté věnovali i zjištěným trestným činům různého charakteru. Během července a srpna navíc proběhlo několikero akcí masivnějšího charakteru pojmenované „PROSTOR“ a „CENTRUM“, na kterých vyjmenovaná místní oddělení úzce spolupracovala. Na těchto akcích se podílelo téměř 200 policistů, kteří prověřili 85 různých podniků v podobě barů, restaurací a diskoték na Václavském a Staroměstském náměstí a přilehlém okolí, kde zkontrolovali víc jak čtyři sta osob. Při celkem jedenácti zmiňovaných akcích celoplošného charakteru policisté zjistili a zadokumentovali patnáct trestných činů. Jednalo se především o delikty v podobě krádeží, maření výkonu úřední rozhodnutí a vykázání, nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, nebo ohrožení pod vlivem návykové látky. V přestupkové rovině pak policisté řešili při těchto osmi rozsáhlejších akcích téměř 170 přestupků v podobě podávání alkoholu mladistvým, požívání alkoholu na veřejnosti, žebrání, nebo přechovávání menšího množství drog. V různých zábavních podnicích pak policisté „nachytali“ celkem 36 mladistvých, kteří požívali alkoholické nápoje. Valnou většinu těchto přestupků řešili policisté uložením blokových pokut v celkovém součtu za skoro 100.000,- Kč, zbylé přestupky pak oznámili úředníkům Magistrátu hlavního města Prahy, nebo úřadu Městské části Praha 1 do správního řízení.

To ale nebyly jediné akce většího rozsahu v centru Prahy během léta. Další rozsáhlá bezpečnostní opatření prováděli policisté pražské cizinecké policie pod názvy „WORK“, „TICHO“ a „TEMNO“. Na vyjmenovaných akcích se podílelo téměř 270 policistů. Do jejich ranku samozřejmě spadají kontroly zaměřené na dodržování pravidel pobytového režimu na území ČR ze strany cizinců. Konkrétně se jedná o kontroly povolení k pobytu, povolení k zaměstnání, odhalování padělaných a pozměněných dokladů a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách. Během akcí policisté zkontrolovali téměř 270 osob, u kterých zjistili celkem šest trestných činů v podobě padělání a pozměnění veřejné listiny, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů a ohrožení pod vlivem návykové látky. Podstatně úspěšnější byli tito policisté u deliktů správního charakteru, tedy deliktů takzvaně vyhošťovacích. Jedná se o takové kolize se zákonem, na základě kterých dochází ke správnímu vypovězení z republiky. Takovýchto „delikventů“ policisté odhalili v součtu 55. Valná většina z nich se na území ČR zdržovala takzvaně nelegálně, bez příslušného povolení, ostatní pak měli zásadní nedostatky v předepsaných dokladech. Určitým specifikem těchto akcí bylo, že se policisté zaměřili na kontroly renomovaných hotelů a jiných obdobných ubytovací zařízení na Václavském náměstí a jeho okolí. Do těchto zařízení ale nešli kontrolovat zahraniční hosty, nýbrž personál, který z části tvoří cizozemci. U těch bylo na místě zkontrolovat jednak jejich povolení k pobytu, ale především povolení k zaměstnání. Nelegálně pracujících pak policisté odhalili celkem šest. Bohužel pro ně se tímto dopustili správního deliktu, jehož následek je jediný možný, a to zahájení správního řízení k vyhoštění z republiky. Bez povšimnutí policisté také nenechali celou řadu drobnějších přestupků, které s jejich pachateli řešili uložením blokových pokut v řádu několika desítek tisíc korun.

Třetí pomyslnou vlnou k potírání zločinu v centru Prahy byli kriminalisté prvního policejního obvodu. S ohledem na zaměření letních bezpečnostních opatření je na místě takzvaně vypíchnout především kriminalisty z problematiky drog, násilí a jejich kolegy z takzvaného kapsa týmu, což ale neznamená, že by kriminalisté z jiných oddělení zaháleli. Na úseku drogové problematiky se kriminalistům od počátku července do konce srpna podařilo takzvaně zrealizovat celkem 21 případů, v rámci kterých pachatelé drogy buď vyráběli, distribuovali, nebo neoprávněně přechovávali. Při těchto případech zadrželi detektivové celkem sedmadvacet osob, které si následně vyslechly obvinění z různých trestných činů. Jeden případ za všechny. Počátkem srpna tito kriminalisté „rozbili“ organizovanou skupinu dealerů drog. Jednalo se konkrétně o jednoho Nigerijce a dva Čechy. Nigerijec dodával kokain a Češi ho distribuovali jak do různých zábavních podniků, tak i cílovým konzumentům. Čeští dealeři se při tom vydávali za taxikáře, kteří ale skutečné zákazníky buď vůbec nevozili, nebo pouze velice výjimečně. Kriminalisté trojici po několika měsíčním monitorování zadrželi, a zároveň při tom taxikářům zabavili celkem tři vozidla, dvě BMW a jednoho Passata. U těchto aut budou policisté usilovat o to, aby propadla státu. Navíc se při domovních prohlídkách podařilo zajistit víc jak jeden a půl kilogramu kokainu.

O nic hůř ale na tom nejsou s objasněností ani kriminalisté kapsa týmu. Ti si jsou velice dobře vědomi, že turistická sezona je pomyslně rájem pro kapsáře. A proto vynaložili jim vlastní maximální úsilí, aby zabránili tomu, že si turisté z návštěvy metropole odvezou krom suvenýrů i špatný zážitek z okradení. Na základě konkrétních případů můžeme jednoznačně konstatovat, že během tohoto léta byl a je pro kapsáře jednou z nejzajímavějších lokalit Klárov a trasa tramvaje 22 od Malostranské jak směrem k Jelení, tak ale i na opačnou stranu. Toto tvrzení dokládá fakt, že jen za posledních čtrnáct dní zde kriminalisté zadrželi osm kapsářů neprodleně po kapesní krádeži. Celkově pak jen tito detektivové během července a srpna zadrželi 44 pachatelů celkem třiceti kapesních krádeží, nebo krádeží odložených věcí. To znamená, že o prázdninách zadrželi průměrně každý druhý den jednoho nenechavce. Dalších několik obdobných případů řešili v úzkém centru metropole i jednotlivá místní oddělení.

V objasněnosti trestné činnosti nezůstali pozadu ani kriminalisté řešící násilné delikty. Nikoho totiž nepřekvapí, že výpravy různých osob za zábavou do známých barů a diskoték, kterých je v oblasti Prahy 1 přehršel, mnohdy po požití alkoholu končí fyzickým konfliktem. V tomto směru stojí za zmínku jeden ze zásadních případů tohoto léta. K tomu došlo ve Veletržní ulici, kde notně podroušený mladík opakovaně napadl bezdomovce, a to bez jakéhokoliv předchozího impulsu. Poškozený při tomto napadení utrpěl mnohačetné zlomeniny v obličeji. Mladík si díky tomu vyslechl obvinění z trestného činu těžké ublížení na zdraví. Celkově pak tito kriminalisté během července a srpna řešili 48 trestných činů násilného charakteru, z čehož se téměř z jedné poloviny jednalo o pouliční násilnosti u diskoték a barů. Z tohoto celkového čísla se kriminalistům prvního oddělení podařilo objasnit 29 skutků. Za zmínku také stojí určitý fenomén, takzvaní mladí bojovníci. Jedná se o osoby, které se závodně, možná dokonce profesionálně věnují některému z bojových sportů. Ti pak navštěvují zábavní podniky, kdy záměrně provokují a snaží se vyvolat konflikt. Účelem tohoto jejich jednání je vyzkoušet si své umění v akci, ve valné většině vždy proti slabšímu soupeři. Mnohdy tyto uměle vyvolané incidenty řeší tito „sportovci“ takzvanou „férovkou“, tedy například devět proti dvěma.

Z popsaného je jednoznačně zřejmé, že policisté prvního policejního obvodu nikterak přes léto nezaháleli. A věřte, že ve svém úsilí v žádném případě nepoleví ani do budoucna. Ve stejných, nebo hodně podobných bezpečnostních opatřeních budou samozřejmě pokračovat i nadále.

[tiskovka]por. Mgr. Tomáš Hulan
tiskový mluvčí PČR[/tiskovka]

Inzerce